Photo by Kim Wyon - Courtesy of VisitDenmark Media Center

Photo by Kim Wyon – Courtesy of VisitDenmark Media Center